m.mohamad
m.mohamad@
میخواستمش تا زنده بمانم
او مرا میخواست تا تنها نماند
حوض بی ماهی ،
باماهی بی حوض،
خیلی فرق دارد!!
66دنبال شده‌ها
4506دنبال کننده گان
10834مطلب
15Mامتیاز