meysam.samimi

meysam.samimi

@meysam.samimi کعبه مردان حق اعمال نیک... تنها... فقط بامن... گوشه دنج این دنیا... میان شلوغیهای روزمره ات... قراری عاشقانه بگذار... هرچندکوتاه، هرچندسرد... کنج کافه ای که سالهاست... بی مشتری... گوشه شهر خاک میخورد... فقط بامن... هارا گئتسن گلرم جان سنه قورباندی گئداخ🦋 نه دئسن من ائله رم جوز سنه حیراندی گئداخ🦋 جانیمی ایسته وئریم جان ندی سن وارسان اگر🦋 نه واریم من قویارام بورداکی ویراندی گئداخ🦋 🦋❤🦋❤🦋❤🦋❤🦋❤🦋❤🦋❤🦋 هرکجابروی می آیم جان بفدای تواست برویم🦋 هرچه بگویی انجام میدهم چشم مبهوت توهست برویم🦋 جانم رابخواه تابدهم جان چیست اگر توهستی🦋 هرچه دارم دراینجا میگذارم که ویران است برویم🦋 🦋❤❤🦋

۵k

مطلب

۳.۱m

امتیاز

۸۵۵

دنبال کننده

۹۹۴

دنبال شونده

مطالب
کالکشن ها