🔺‏هرچند باید امیدوار بود به تریج قبای حامیان دولت قبل برن