باید این قانون و حکم اجرای شود وسلام از دیروز خدامیداند د