یونانیان همواره از لباس پارس ها به منزله اشیا بسیار قیمتی