beiist ! kami aramtar ! be jahanam nazdik mishavi.