خوب هیچ کس منو یادش نیست ولی مهم نیست هیچ کس دوستم نداره