گردونه ی شانس Moonlight Howl به فروشگاه بازی بازگشت.