دختر کوچولوی ملوس دو تا سیب در دو دست داشت. در این موقع م