اینجا استادیوم آزادیه/اینم پرچم اس اس /لونگ هم سوراخ شده/