طبق قانون کره سربازا 100 روز از گذشتن خدمتشون میتونن 4 رو