مقابله امام علی (علیه السلام) با پیشگویی های دروغین