خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم.