« افلاک نما» نوعی ساختمان بخصوص است که سقفی به شکل گنبد ی