با این حجم حماقت و اطمینان موسوی دیگری در راه است...