ارمیای عزیز پسرا توی رای گیری عقب موندن لطفا رای بدین