تنها پشه های ماده، انسان را نیش زده و خونش را می مکد. پشه