من وقتی اون دوستم که خیلی دوسش دارم بهم بی توجهی میکنه و