ازبچگی یتیم بود...بزرگترشدوازدواج کرداماگردشوم یتیمی خیلی