‏فرمانده گفته بود،به او بگوييد:بيش از چند روز به پايان خد