بر اساس اعلام رسمی، گردونه ی شانس Fennec متیک در فصل ششم