« آذری زبان بودن مردم آذربایجان قبل از ورود زبان ترکی.»