دیروز با دوستم رفته بودم بی رون این گل رو دیدم خدایش ناز