کدام کشمیری، شهید رییسی را همانند شهید رجایی، اعتمادش را