🇮🇷 ای مردم در صحنه باشید و افرادی را انتخاب کنید که ثمره