نویسنده کتاب «ایران و ریشه هایش» در پاسخ به این سوال که ا