زنبور (Wasp) هر حشره ای از زیر راسته کمر باریک آپوکریتا ک