انسان  بی شباهت به «آب» نیست...اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ...

انسان بی شباهت به «آب» نیست...اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ...

بچه هامیشه براش دعا کنیداون بره منم میرم اون دنیا
۲

بچه هامیشه براش دعا کنیداون بره منم میرم اون دنیا

:-( حیف شد باختیمنلوووووو
۵

:-( حیف شد باختیمنلوووووو

نلووووووو
۲

نلووووووو

دوسسش دارم(^ ^)

دوسسش دارم(^ ^)