این منم اگه من لایک ندارم طوطیه که روشونمه که داره