کاش از این تکاورا بود جون اون دوزن خیابان جمهوری رو نجات