فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !!
ب...

فکــر می کــردم

در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !!
به یکبــاره جــا خــوردم …
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو
آزادیـــــ!
.
و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار