مو انته الـ چنت تسهر لیالی اویـای؟مو انته الـ چنت وسط الگلب ...

مو انته الـ چنت تسهر لیالی اویـای؟

مو انته الـ چنت وسط الگلب و العین؟ مو انته الـ اجیت و صادقت الـافراح؟ مو انته الـ طردت الحـزن ویه البین؟ لیش ابسع عفتنی و صافحیت اعدای و آنه الچنت اگلهم یوفی های اسنین نطیتک کلشی عندی.الجسم ویه الروح هم شایف بشر؟ینطی العمر بلـ دین؟ آنه اعشگت ظلک.گلی هایه اشلون؟ هم شایف بشر بل دنیه حب اثنین؟؟ ها؟اَسکت حبیبی؟اتریدنی اسکت لیش؟ اعمل زین الک و انته الـ ترد بل شین. اسمع هل کلام و انته فسره ارجوک؟ هم شایف بشر ابعمره حب الـفـیـن؟ چا گلبک گراج و کلهه تسکن بـی؟ لو مگبره اگلیبک و البشر میـتـیـن؟ شکرا عل درس.واللهی انته استاد. خلقت ابصدری بعدک مو گلب.گلبین. خلقت ابصدری بعدک مو گلب.گلبین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار