ما باید برای حلِّ اختلافاتمان قاعدهٔ بازی داشته باشیم و چ