ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ...ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘ...

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ...

ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ، ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮎ ﻧﻪ ﻋﮑﺴﻢ ﺭﺍ...  ﻋﮑﺴﯽ ﮎ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:"ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ"   #ALONE-grill

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار