این پسر فلج هست بیاین با هر لایکی که میکنیم این پسر بفهمه