شفق بی شووَ زنگِ پررنگ خَـــــسمِه بیم و خدا بی و غم بی و کَ...

شفق بی شووَ زنگِ پررنگ خَـــــس

مِه بیم و خدا بی و غم بی و کَس

رَتِم تا خیالی که هر کس نِهاشت
وَرِ گَردِ پایی که ری دَس نِهاشت

همَه جانِه گشتِم دَ جایی نَمـــــــَن
به جــــــــــز آه مِه رد پایـــی نمـــــــن

هَنی هـــــم نوشتـِــــم دِ درد دلِـــــم
دِ هر شُو عروسی که ها د کِلـــِم

دِ دردی که دِ ناف غم وِم رَسِس
د داغـــــی که دِ دالِکـــَــم وِم رسس

وِ پشت مِه پیــــــــــری چِنو تا وَنَه
جِوونی دِ کُلپـیـــــــــــچِـکِم جا منه

تشیسم دِ ســـــــــیک زِمِسّون ســـــرد
دِ پیچ و خــــــــــم غصَه درگیـــــر درد

تَشِم که بِلیــــــــــزی بیـَــــه عادتِــــــم
زِمونی که بی طاقتِم راحتـــــــِم

دِ اوج بلیزی که سوختِس پَرِم
نوشـــــــتِم دِ خاموشِ خاکسترِم

چِنو ســُختِه هر شُو بییَه عادتِم
که هر جا تَشی دیمَه تا تَش رَتِم

نمیـــــزایَه چی مِه کسی تا ابـــــد
قدیمـــــی بِلیز اِزگِل تـــــــش بِلـــــد

هَنی هم دچـــــارِم وِ ناچار خُوم
ســــــــــرِ پا نمِیـــــْرم دِ آوار خُـــــوم

هِه باید بَلــــــــــرزِم رِکِ رَک بَکـــــِم
خومِ عینِ بیتــــــــــی سرِ یَک بکم

مِه چی کَل خراوِم کجا خو بییِم
که تا پا گِــــــــرِتم دِ ســـــر کـــــو بییِم

خراوِم هَمـــــَش بــــــــــارِ ری گُردَیا
یلِ ایل غـــــم خــــــــــانِ آو بُـــــردَیا

دِ نالَم فقط نیفَه جونـــــی مَـــــنَه
نِزیکَـــــه بَریـــزِم تِکـــــونــــــی مَـــــنَه

دِ زیر یه دنیا غـــــــم و داغ و درد
مِه کو بیـــــــم و دنیا تکونی نَحَرد

مِه چی اُور هـــــــر جا رفیقی دییِم
همش چَش وِ ره تَش بِریقی بییِم

مِه بیمَه رِفیقِ قَری گرگ پیــــــــــر
قری تَش بِریق نوهَلمونه گیــــــــــر

که تَش زن وِ چَشیام و چی دی رَتِن
مَنِن وا دو تا لَــــــــــش که بی خی رتن

دِ کَس أر وفــا دیمَه دِ گَردِنِــــــــــم
مِه هوکارِیِه پشت پا حَردِنــــــــــم

نیایَه وِ روزی که جا میـزنِــــــــــم
امیـــــد هَمَه بی وفـــــــایا مِنِــــــــــم

مِه چی ماهی اُفتامَه دِ سیک شُو
دچــــــــــارِم وِ نفــــــــــرین تاریــــک شو

دِ بِیــــــــــن شُــــــــــو و روز آوارَه بیـــــــم
دو دل گرگ و میشِ دَم ایوارَه بیم

مِنِم کُوگ کِز کردَه دِ سا قفـــــس
دُرُس عِین آهی دِ مینجا نفـــــس

که ســـــی بال پرواز مِه جا نِوی
وِ انـدازَه آهـــــی قفـــــس وا نِوی

چِنو آسِـــــمو شیـــــوَنَه شــــــارِمِه
که ســــــیکِ قفس بی پَلامارِ مِه

مه تِـــــــی کــــِردِمَه وا قفس تا بَکِم
فقط ری دوپا خُوم حِساو وا بکم

مِه هـــــر بِیتِمِه دِرمـــــــــیارم دِ بَـــــــرد
کسی بیمَه که نون بازوشِه حــــــَرد

کســـــی که نِمـــــک گیر ناکـــــس نِئــــی
خُوش اَفتاوْ بی و زیر سا کس نِئی

مِه دِ غم نوشـتِم که کارِم گِــــــــــرِت
فقط دِ فـــِـــــــرارِم قـِــــــرارِم گــــــــــرِت

مِه وَشـــــتِم که نارَ کَسی تاوِْمِه
قَری چِشمَه گم بی دِ گرداوِْ مِه

مِه ماهِم چِنو بی که افتا وِ پاش
شُو وا عیــــــــــن آمـار آســــــــــارَیاش

تو میری دِ در غصَه بی کِش میا
وِ سینَم که غـــــیره غـِـلا دِش میا

تو مِیلی و میری مِه مِیسم وِ پات
نِمِیْرَه کســـــی جا تـــــونِه مَـــــر نِهات

کسی نی دِ سینَه مِه دِ جالِ تو
فقط باد مـــــُورَه وِ جـــــامـــالِ تو

وِ سِیلت مُووَن عُمرِ مِه سَر میا
دِ چَشیا تو هر چی بُووَن بَر میا

طرفدارتِم مین صد لات و پات
رِفیقی که تا شارَگِش ها وِ پات

مِه حرفی زِییم و وِ پاشَم بییِم
أ میــــگُت بَمیـــــرِم پیاشـــــم بییِم
مهدی حافظی
#قوم_لر#لر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...