آرامش یعنی همین متن امیرالمومنین علیه السلام: ای مالک ! ب