وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با محکوم کردن آزمایش موشکی ایر