روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل گزا