من خودم صدام خیلی خوبه استعداد خوانندگی هم دارم پول هم دا