و شاید سالها بعد بے تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم:(آن