به یاد خدا باشید که دلها به یاد او آرام می گیرد...