فرزانه به گفتارم دیوانه به کردارم /از باده شوق تو, هشیارم