اخ بچه ها ترو خدا کسی ازم ناراحت نباشه بخدا تقصیر من که ن