آدم هایی هستند که در زندگی آنچنان مشغول خودشان اند که فرص