رهبر معظّم انقلاب: از نشانه های مردسالاریِ غربیها همین اس