یه اتاق سرد یه عالمه درد,منو خدایی که حالمو خوب نکرد