به نظر شما این انصافه یکیشو کشته دومیه داره تودستاش جون میده...

به نظر شما این انصافه یکیشو کشته دومیه داره تودستاش جون میده.