راهی ک من میرم خرابه تو رد پام نیاازم ی قهرمان نساز