عشق دروغ رفته بودیم که دور از انظار دیگران ، ساعتی با سرگ